Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
2. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu (EKÖK-METAL)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca, temiz ve sürdürülebilir üretim ve entegre kirlilik önleme ve kontrol (EKÖK) kapsamında uzun yıllardır çalışılmaktadır. Yürütülen çalışmalarda; çevrenin bir bütün olarak korunması amacıyla, kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinden kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğine yönelik emisyonları ve atık oluşumunu önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmak için mevcut en iyi tekniklere dayalı entegre kirlilik yaklaşımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; EKÖK kapsamına giren sektörler özelinde (büyük yakma tesisleri, çimento ve otomotiv üretim tesisleri, kağıt üretim ve deri işleme tesisleri gibi) sektörlerin EKÖK’e uyum durumlarının, gereksinim ve yatırım ihtiyaç ve sürelerinin belirlenmesine yönelik ulusal bütçeli ve AB kaynaklı sektörel projeler yürütülmüş ve yürütülmeye devam edilmektedir.

Benzer şekilde Karabük Üniversitesi ile yürütülen EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi kapsamında; demir ve demir dışı metal sektöründe yer alan tesisler özelinde EKÖK uyum durumları, tam uyuma geçişte gerekli olacak teknoloji değişikliği ve iyileştirmeleri ile yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında çalışılmıştır. Bu proje çalışmalarından biri de EKÖK yaklaşımı ve uygulamalarının hem sektörel hem de akademik ve kurumsal alanda farkındalığının sağlanması amacıyla uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi işidir.

Bu amaçla, 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında, Karabük Üniversitesi bünyesinde;  “2. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu (EKÖK-METAL)” düzenlenecektir. Sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcisi dernekler ve kamudan 150 kişilik bir katılım öngörülmektedir.

Sempozyumda yer almak üzere gönderilmiş ve sunulmuş tüm bildiriler sempozyum sonrası bildiriler kitabı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, sempozyum kapsamında sözlü sunumu yapılan bildiriler arasından bilim kurulu tarafından belirlenecek yayınlar ulusal/uluslararası yayın yapan dergilerde basılmak üzere seçilecektir.

Hibrit (yüzyüze ve online) olarak düzenlenmesi planlanan sempozyuma katkı ve katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

Sempozyum duyuruları, bilgilendirmeler ve bildiri özeti ve sunum gönderimi  http://ekokmetal.karabuk.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.  

EKÖK Metal Sempozyumuna ilişkin resmi yazı için tıklayınız.

Sempozyum konu başlıkları kısaca, temiz ve sürdürülebilir üretim, endüstriyel emisyonlar, mevcut en iyi teknikler, hava yönetimi, iklim değişikliği, çevresel gürültü kirliliği, koku kontrolü, atık yönetimi, su ve atıksu yönetimi, yeşil mutabakat, çevre hukuku, yenilenebilir enerji ve çevre yönetim sistemleri olarak belirlenmiştir. Sempozyuma yönelik ayrıntılı konu başlıkları ve sempozyum takvimine erişmek için tıklayınız.

Görüş ve önerileriniz için ekok@csb.gov.tr,  sempozyum@karabuk.edu.tr ve ekok@karabuk.edu.tr e-mail adreslerini kullanabilirsiniz.