Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
EKÖK Yaklaşımı

2008/1/AB Direktifi (96/61/AB “IPPC Direktifi’nin güncellenmiş hali) yüksek kirletici potansiyeline sahip sanayi ve tarım faaliyetlerinin tüm çevresel etkilerini içine alacak şekilde tek bir çevresel izin almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bahse konu izin belgesi sadece Direktifte tanımlanan belirli çevresel koşulların yerine getirilmesi halinde düzenlenebilir; böylece şirketler sebep olabilecekleri herhangi kirliliği önleme ve azaltma sorumluluğunu kendileri üstlenecektir.

Entegre kirlilik önleme ve kontrol, Direktifin Ek I’inde de belirtildiği üzere yüksek kirletici potansiyeline sahip yeni veya mevcut endüstriyel veya tarımsal faaliyetleri kapsamaktadır (enerji sanayi, metallerin üretimi ve işlenmesi, madencilik sektörü, kimya sanayii, atık yönetimi, canlı hayvan yetiştiriciliği, vb.).

96/61/AB IPPC Direktifinin orijinalinin Türkçe versiyonunu burada bulabilirsiniz.